Kế hoạch số 33 Phòng, chống dịch đảm bảo thích ứng, an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 khi học sinh trở lại trường học

Thứ sáu - 25/03/2022 08:41
 UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG THCS BÍCH HÒA
–––––––––
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 33/KH-THCS Bích Hòa, ngày 07 tháng 3 năm 2022

KẾ HOẠCH
Phòng, chống dịch đảm bảo thích ứng, an toàn, linh hoạt kiểm soát
hiệu quả dịch bệnh COVID-19 khi học sinh trở lại trường học
––––––––––––––––––

Thực hiện Công văn số 489/HDLN –SGDĐT-SYT ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Sở Giáo dục và Sở Y tế về công tác phòng, chống dịch bảo đảm thích ứng, an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 khi học sinh trở lại trường học;
Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường, của địa phương, trường THCS Bích Hòa xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bảo đảm thích ứng, an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 khi học sinh trở lại trường học như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
          1. Mục đích
          Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe cho giáo viên và học sinh khi học sinh quay trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới.
2. Yêu cầu
- Nhà trường đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 theo các tiêu chí tại Hướng dẫn liên ngành.
- Tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ, Ban giám hiệu. Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch, đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu nhà trường.
- Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp về phòng, chống dịch bệnh; Đảm bảo an toàn tuyệt đối về công tác phòng chống dịch trong trường học khi học sinh đi học trở lại;
          - Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, tránh bùng phát thành ổ dịch.
          - Kết hợp giữa hình thức dạy học trực tiếp và dạy học trực tuyến đối với các khối lớp theo quy định để đảm bảo chất lượng giáo dục và an toàn cho học sinh.
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh có kỹ năng thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh một cách thuần thục, xây dựng thành thói quen hàng ngày.
II. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI TRƯỜNG
  1. Công tác tổ chức
1.1. Công tác chuẩn bị
  • Thành lập Ban chỉ đạo công tác phòng, chống covid -19 tại nhà trường.
  • Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường.
  • Giao nhiệm vụ cho cán bộ y tế làm công tác tham mưu cho Hiệu trưởng, Ban chỉ đạo công tác phòng, chống covid -19 tại nhà trường.
  • Xây dựng kịch bản, giải pháp… báo cáo ban chỉ đạo phòng, chống dịch địa phương.
  • Đảm bảo cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường, an toàn toàn thực phẩm.
  • Xây dựng quy định kiểm tra chéo.
- Nhà trường tổ chức lau, phun  khử khuẩn nền nhà, bàn ghế, dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học, lớp học, phòng chức năng. Tổ chức dọn vệ sinh, lau rửa, khử khuẩn khu vực rửa tay, nhà vệ sinh.
1.2. Đối với học sinh
Nhà trường yêu cầu học sinh thực hiện nghiêm túc nội quy phòng chống dịch của nhà trường.
1.3. Đối với giáo viên
- Thực hiện các nội dung theo danh mục “Những việc giáo viên cần làm khi học sinh đi học trở lại để phòng, chống dịch bệnh Covid-19” theo Hướng dẫn liên ngành.
- Báo cáo kịp thời các tình huống liên quan đến dịch để các cấp kịp thời xử lý.
- Tự đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe ở nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị, không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly y tế tại nhà hoặc theo dõi sức khỏe tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.
- Tại trường giáo viên thường xuyên nhắc nhở học sinh thực hiện đúng yêu cầu phòng, chống dịch.
1.4. Đối với nhân viên y tế
- Thực hiện nghiêm túc theo danh mục “các việc cần làm khi học sinh đi học trở lại để phòng, chống dịch bệnh Covid-19” theo quy định của Hướng dẫn liên ngành.
- Tham mưu BGH đầu tư và chuẩn bị đầy đủ CSVC theo kế hoạch và cơ số thuốc theo quy định cho phòng y tế.
- Cấp phát cho GV, NV những vật tư, thiết bị ngay sau khi HS trở lại trường đúng yêu cầu trong kế hoạch.
- Chuẩn bị phòng cách ly để đảm bảo việc cách ly khi có trường hợp sốt, ho, khó thở xảy ra trong nhà trường.
- Chuẩn bị khẩu trang dự phòng để xử lý công việc.
- Chuẩn bị thiết bị đo thân nhiệt dùng chung của nhà trường và các lớp.
- Lập sổ theo dõi CBGV, NV, HS có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc nghi ngờ có liên quan đến yếu tố dịch tễ.
- Hằng ngày kiểm tra, giám sát, nhắc nhở các giáo viên, học sinh từng lớp thực hiện công tác khử khuẩn môi trường
- Phối hợp với giáo viên để theo dõi sức khoẻ của học sinh, phát hiện và kịp thời xử lý các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, mỏi mệt và lập sổ theo dõi.
- Tổng hợp báo cáo số liệu hằng ngày về tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh covid – 19 cho Hiệu trưởng
1.5. Đối với nhân viên bảo vệ
- Thực hiện nghiêm túc theo danh mục “các việc cần làm khi học sinh đi đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19” theo quy định của Hướng dẫn liên ngành.
- Thực hiện nghiêm lịch trực do nhà trường phân công.
- Yêu cầu khách đến trường phải thực hiện quét mã QR, khai báo y tế và lưu thông tin tại sổ theo dõi.
- Đeo khẩu trang đúng cách khi tiếp xúc với khách.
- Yêu cầu khách đeo khẩu trang đúng cách.
- Không cho học sinh ra khỏi trường trong giờ học.
- Không cho cha mẹ học sinh, người không có nhiệm vụ vào trường (khi chưa có sự đồng ý của lãnh đạo nhà trường).
2. Công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn
- Tổ chức tổng vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ khu vực trong và ngoài nhà trường đảm bảo sạch sẽ.
- Mỗi ngày 01 lần, sau giờ học, nhà trường tổ chức lau, phun  khử khuẩn nền nhà, bàn ghế, dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học, lớp học, phòng chức năng. Tổ chức dọn vệ sinh, lau rửa, khử khuẩn khu vực rửa tay, nhà vệ sinh.
- Kiểm tra hằng ngày và bố trí đầy đủ, kịp thời xà phòng, dung dịch khử khuẩn, các trang thiêt bị phụ vụ vệ sinh trường lớp.
- Khi phát hiện trường hợp có học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên có biểu hiện sốt, ho, khó thở, nghi ngờ hoặc có xét nghiệm dương tính với covid – 19 thì nhà trường sẽ khử khuẩn theo khuyến cáo hướng dẫn của y tế địa phương.
3. Công tác tuyên truyền phòng bệnh
- Triển khai tuyên truyền Kế hoạch của UBND huyện, UBND xã Bích Hoà về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 khi học sinh quay trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới; Hướng dẫn liên ngành số 489/HDLN: SGDĐT-YT ngày 28/02/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế về công tác phòng, chống bảo đảm thích ứng, an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID – 19 khi học sinh trở lại trường học; Phương án, các Quy trình của nhà trường đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh.
- Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với học sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường.
- Nhà trường thông báo tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tự đo thân nhiệt, theo dõi sức khoẻ tại nhà. Nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khoẻ đồng thời đến cơ sở y tế để khám, tư vấn và điều trị.
4. Công tác tổ chức, quản lý, triển khai các hoạt động trên cơ sở các hướng dẫn của Bộ y tế về phòng, chống dịch bệnh.
4.1. Không tập trung đông người trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo an toàn về sức khoẻ cho giáo viên và học sinh.
- Không tổ chức các hoạt động đông người, tham quan thực tế, dã ngoại, học thêm.
- Tổ chức chào cờ tại lớp.
4.2. Quy định và hướng dẫn học sinh thực hiện những việc cần làm như sau:
- Rửa tay với nước sạch và xà phòng thường xuyên. Rửa tay vào các thời điểm: trước khi vào lớp, trước khi và sau khi ăn, sau khi ra chơi, nghỉ giữa giờ, sau khi đi vệ sinh, hắt hơi…
- Không đưa tay lên mắt, miệng mũi.
- Không dùng các đồ dùng chung: cốc, bình nước, khăn mặt, khăn lau tay, gối, chăn…
- Không khạc, nhổ bừa bãi.
- Đeo khẩu trang đúng cách.
- Bỏ rác đúng nơi quy định.
- Tránh kỳ thị, xa lánh hay trêu chọc với những bạn không may bị F0.
4.3. Điểm danh hằng ngày
- Hằng ngày, trước khi vào lớp giáo viên điểm danh học sinh và hỏi xem có học sinh nào có các dấu hiệu ho, sốt, khó thở thì chủ động báo cho nhà trường.
- Nếu phát hiện học sinh có dấu hiệu bất thường thì đưa ngay học sinh đến phòng y tế để kiểm tra, theo dõi và xử lý kịp thời.
5. Công tác y tế, phòng cách ly y tế
- Phòng y tế: 01 phòng, đảm bảo đầy đủ cơ số thuốc theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016.
- Phòng cách ly y tế số 1: 01 phòng 24 m2, có 2 giường nằm với đầy đủ các điều kiện để cách ly khi nhà  trường có các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19. Đặt tại tầng 1 khu hiệu bộ. Dùng với học sinh sốt trên 38 độ, ho sốt, khó thở.
- Phòng cách ly y tế số 2 : tổng diện tích 24m2/phòng, dùng để cách ly HS nghi mắc F1, F2. Đặt tại khu hiệu bộ.
- Phòng chức năng và các phòng làm việc: Đầy đủ trang thiết bị và các điều kiện phòng chống dịch.
- Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh phục vụ nhu cầu sử dụng của cán bộ, giáo viên và học sinh. Bố trí bình nước uống tinh khiết tại mỗi phòng học và các khu hành lang để học sinh thuận lợi trong việc lấy nước uống vào bình riêng, cốc riêng của mình. Mỗi lớp học có ít nhất 01 nhiệt kế điện tử phục vụ cho kiểm tra thân nhiệt học sinh.
- Bố trí vòi nước rửa tay tại các khu vực
- Đảm bảo đủ các vật tư, trang thiết bị:
+ Khẩu trang y tế dự phòng
+ Nhiệt kế điện từ
+ Xà phòng: đủ;
+ Hóa chất khử khuẩn: cloraminB: 03kg;
+ Dung dịch sát khuẩn tay nhanh 30 chai;
+ Thùng dựng rác có nắp đậy: có đủ các lớp và các phòng
6. Công tác giám sát, đánh giá
- Nhà trường giao cho đồng chí Nguyễn Thị Hương – nhân viên y tế thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID – 19 tại nhà trường.
- Phân công giáo viên chủ nhiệm các lớp cho học sinh thực hiện công tác lao động vệ sinh lớp học hàng ngày.
- Tổ văn phòng phân công nhân viên thực hiện công tác vệ sinh khu hiệu bộ.
- Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch covid – 19 của nhà trường thường xuyên báo cáo thực hiện công tác phòng, chống dịch covid – 19 của nhà trường hằng ngày, hằng tuần và thông báo cho Ban giám hiệu để kịp thời có biện pháp xử lý.
- Giám sát việc thực hiện khử khuẩn và vệ sinh môi trường, lớp, phương tiện vận chuyển học sinh (nếu có). Bổ sung kịp thời các trang thiết bị vật tư phòng chống dịch.
- Đôn đốc, giám sát việc giáo viên, nhân viên y tế thực hiện các nội dung theo tờ danh mục: “Những việc giáo viên cần làm khi học sinh đi học trở lại để phòng, chống dịch bệnh Covid-19” và “Những việc nhân viên y tế cần làm khi học sinh đi học trở lại để phòng, chống dịch bệnh Covid-19”.
- Cập nhật thông tin phản hồi từ phụ huynh học sinh, từ nhân dân và cộng đồng về nhà trường để có giải pháp xử lý phù hợp đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch và dạy học trực tiếp.
7. Công tác phòng chống dịch giữa gia đình và nhà trường
- Các đ/c giáo viên chủ nhiệm khối lớp 6, 7, 8 & 9 thông báo cho phụ huynh học sinh các nội dung về công tác phòng, chống dịch và tổ chức học tập trực tiếp tại trường.
 - Thông qua Website nhà trường, qua sổ liên lạc điện tử hoặc nhóm Zalo lớp học… để tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn cho học sinh, cha mẹ học sinh về các nội dung:
          + Các biện pháp bảo vệ sức khỏe, theo dõi sức khỏe của học sinh và thực hành các biện pháp vệ sinh cá nhân ở nhà, ở trường, trên đường đến trường và trở về nhà.
+ Tự theo dõi nhiệt độ, biểu hiện sốt, ho, khó thở của học sinh trước khi đến trường. Nếu học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì nghỉ ở nhà, thông tin ngay cho nhà trường, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Học sinh ở nhà nếu đang trong thời gian cách ly y tế tại nhà hoặc theo dõi sức khỏe tại nhà sau cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan y tế (yêu cầu bắt buộc).
+ Chủ động chuẩn bị một số đồ dùng cá nhân cho con như khẩu trang, bình nước hoặc cốc uống nước cá nhân, khăn lau sạch, lọ sát khuẩn tay nhỏ.
+ Mỗi học sinh có bản cam kết với nhà trường về “Một cung đường, hai điểm đến”.
        III. HƯỚNG DẪN LIÊN NGÀNH VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG ĐẢM BẢO THÍCH ỨNG, AN TOÀN, LINH HOẠT (đính kèm)
          Trên đây là  Kế hoạch phòng, chống dịch đảm bảo thích ứng, an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 khi học sinh trở lại trường học. Đề nghị các đoàn thể, tổ chuyên môn và toàn trường nghiêm túc thực hiện.Trong quá trình thực hiện có vấn đề mới phát sinh, đề nghị phản ánh, trao đổi về lãnh đạo nhà trường để phối hợp giải quyết.
 
Nơi nhận:
- BCĐPCD huyện (để b/c);
- Phòng GD&ĐT (để b/c);
- CB, GV, NV (để th/h);
- PHHS (để ph/h);
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)


Đặng Ngọc Trình

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây