Kế hoạch Triển khai công tác bình đẳng giới , vì sự tiến bộ của phụ nữ của Trường THCS Bích Hòa năm 2022

Thứ hai - 04/04/2022 08:08
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THANH OAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS BÍCH HÒA               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 38a/KH-THCSBH               Bích Hòa, ngày 23 tháng 3 năm 2022


                                         KẾ HOẠCH
Triển khai công tác bình đẳng giới , vì sự tiến bộ của phụ nữ 
Trường THCS Bích Hòa năm 2022
Căn cứ Kế hoạch số 278/KH-BVSTBPN ngày 21 tháng 3 năm 2021 của Phòng GD&ĐT huyện Thanh Oai về hành động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030;
Trường THCS Bích Hoà xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) năm 2022 cụ thể như sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  1. Mục đích
      Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các đoàn thể trong nhà trường chỉ đạo thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022.
     Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và ban giám hiệu, sự phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nữ cán bộ, giáo viên.
      Tạo mọi điều kiện để phụ nữ được tham gia vào các lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội.
  2. Yêu cầu
     Việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, hoạt động BĐG và VSTBCPN phải gắn với kế hoạch hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường gắn với nhiệm vụ chính trị của nhà trường;
    Tạo điều kiện để thực hiện có hiệu quả các quyền cơ bản và phát huy vai trò của chị em phụ nữ trong cơ quan, của các em học sinh nữ trong nhà trường trên mọi lĩnh vực hoạt động của nhà trường và xã hội.
   II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
      1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện các mục tiêu, giải pháp về BĐG. Từng bước thu hẹp khoảng cách giới và nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực còn bất bình đẳng hoặc nguy cơ bất bình đẳng; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về BĐG góp phần thực hiện tốt Chương trình hành động quốc gia về BĐG giai đoạn 2021 - 2030.
     2. Triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật và kiến thức về giới, BĐG và VSTBCPN trong đội ngũ cán bộ giáo viên và học sinh của nhà trường.
         Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.
         Tổ chức đoàn thể trong nhà trường triển khai thực hiện tốt công tác BĐG và VSTBCPN. Phát hiện, ngăn chặn, giải quyết, báo cáo kịp thời các hành vi, vụ việc bạo lực, ngược đãi đối với phụ nữ, trẻ em gái … nhằm phấn đấu thực hiện mục tiêu Chiến lược Quốc gia về BĐG giai đoạn 2021 - 2030.
      3. Tập huấn nâng cao nhận thức về BĐG và VSTBCPN cho CBGV,NV và học sinh.
Tham gia, phối hợp tổ chức tập huấn kiến thức giới và kỹ năng lồng ghép vấn đề BĐG vào hoạt động chuyên môn của nhà trường.
         Tiếp tục chỉ đạo xây dựng trường học an toàn, thân thiện, nói không với bạo lực và bất BĐG thông qua các hoạt động thiết thực gắn với học tập, thực hành kỹ năng sống, kỹ năng phòng tránh bạo lực đối với học sinh; cung cấp thông tin cho phụ huynh về biện pháp phòng ngừa và ứng phó với bạo lực tại trường học; thiết lập các dịch vụ hỗ trợ, can thiệp ngay tại trường học, đề xuất biện pháp xử lý phù hợp đối với người có hành vi bạo lực; lồng ghép nội dung về phòng, chống bạo lực trong các câu lạc bộ trong nhà trường và các hoạt động ngoại khóa của học sinh và giáo viên.
      4. Chỉ đạo  hưởng ứng “Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới” từ 15/11/2022 đến 15/12/2022 trong đội ngũ CBGV-NV, học sinh trong nhà trường.
         Bám sát các chủ đề, thông điệp, hướng dẫn của cấp trên để chỉ đạo tổ chức tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với văn hóa và nhóm đối tượng nhằm đạt hiệu quả cao.
        Huy động sự tham gia của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và phụ huynh học sinh tham gia để tạo hiệu ứng lan tỏa trong tuyên truyền.
      5. Chỉ tiêu:
     - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước bảo đảm sự bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực quản lý đội ngũ CBGV và quản lý lớp học
     - Vận động và tạo điều kiện để nữ nhà giáo học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đạt chuẩn mới theo quy định. Hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành, của địa phương; Lồng ghép vào các hoạt động chuyên môn để thu hút nữ nhà giáo và lao động nữ tham gia vào các lĩnh vực đời sống giáo dục hiện nay.
    - Tạo điều kiện để các em nữ học sinh có năng lực tham gia vào cán bộ lớp, cán bộ Liên đội ngày một nhiều hơn.
    - Tiếp tục duy trì và công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ  năm 2022 của  huyện.
    - Tiếp tục đưa các nội dung bình đẳng giới vào các hoạt động chuyên môn: Rà soát các tài liệu, chương trình giảng dạy để tham mưu đề xuất với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc loại bỏ thông tin, hình ảnh, kiến thức mang tính định kiến giới trong sách giáo khoa, lồng ghép nội dung giáo dục về giới và Luật bình đẳng giới vào chương trình giảng dạy và ngoại khóa phù hợp cho từng cấp học, từng đối tượng.
    IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
    1. Đối với lãnh đạo nhà trường.
        Triển khai Kế hoạch của PGD đến tận cán bộ giáo viên. Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch của nhà trường đến các lớp, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường
        Báo cáo kết quả thực hiện về Phòng GD&ĐT định kỳ vào tháng 6 và tháng 12(Trước ngày 15/6/ 2022 và 15/12/2022).
    2. Đối với các tổ chức đoàn thể, GVCN lớp
       Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022 của Trường THCS Bích Hòa. Đề nghị các tổ chức đoàn thể, các Tổ chuyên môn, Tổ văn phòng và công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các bộ phận báo cáo về lãnh đạo Nhà trường để kịp thời giải quyết./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT ( B/c);
- Các tổ chức, đoàn thể ( T/h);
- Các tổ CM, tổ VP;
- Website trường;
- Lưu VT.
                          HIỆU TRƯỞNG
 
 
 

                            Đặng Ngọc Trình

 

Tác giả bài viết: Đặng Ngọc Trình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây